Виконавчий секретаріат

             Секретаріат є виконавчим органом Палати, який здійс­нює управ­ління її по­точ­ною господарсь­кою діяль­ністю.
             Трудовий колектив Секретаріату складається з працівників, які працюють в Секретаріаті Палати на підставі трудового законодавства України.
 


        Віце-президент - Виконавчий директор Будівельної палати України
                                 ДРОНЬ Анатолій Андрійович           
    Віце-президент - Виконавчий директор  в межах своєї компетенції: 
 • представляє Палату у відносинах з державними органами та установами, підприємствам, організаціями та їх органами в рамках своїх повноважень;
 • підписує офіційні листи - звернення в рамках   своїх повноважень;
 • здійснює поточне управління діяльностю Секретаріату;
 • керує роботою Секретаріату;
 • без доручення діє від імені Секретаріату Палати,   представляє його у відносинах з усіма   підпри­єм­ствами, організаціями, установами та громадянами;
 • має право першого підпису фінансових документів Палати; 
 • організує поточну діяльність Палати, фінансування, ведення обліку та складання звітності; 
 • забезпечує виконання рішень Президента, Віце-президентів, Президії, Ради директорів, Загальних зборів, готує матеріали і пропозиції на розгляд Президента, Президії та Ради директорів; 
 • забезпечує господарське використання майна Палати; 
 • на виконання рішень Президента Палати та Президії відкриває та закриває в банках поточні й інші рахунки в національній та іноземній валюті; 
 • розробляє та передає на затвердження Президії кошторис адміністративно-господарських видатків Палати; 
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку, положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність секретаріату Палати; 
 • укладає угоди та контракти, видає доручення, накази та розпорядження по Секретаріату;
 • відповідає за правильність ведення бухгалтерського обліку та звітності; 
 • забезпечує залучення коштів міжнародних організацій, установ, за проектами міжнародної допомоги; 
 • готує на розгляд Президії матеріали для прийому нових членів Палати; 
 • забезпечує організацію проведення засідань всіх органів  Палати; 
 • призначає та звільняє працівників Секретаріату;
 • визначає умови, форми та системи оплати праці працівників Палати та  інших осіб, що залучаються до роботи згідно з чинним законодавством України; 
 • наймає на роботу співробітників Секретаріату Палати за штатним розкладом; 
 • затверджує штатний розклад та зміни до нього після погодження з Президентом Палати; 
 • виконує інші дії, що випливають зі статутних завдань Палати та має інші права, передбачені внутрішніми документами Палати.

  Відповідно до основних завдань, визначених Статутом Палати, Секретаріат Палати виконує такі функції:
   

  • готує матеріали до визначення концептуальних засад Палати, її органів та посадових осіб;
  • організовує розробку проектів законодавчих та нормативних актів по будівельному ринку з метою їх ухвалення органами державної влади і органами місцевого самоврядування;
  • організовує створення та супроводжує ведення Центрального професійного реєстру забудовників;
  • технічно супроводжує прийом у члени Палати;
  • забезпечує врахування і захист інтересів членів Палати шляхом законопроектної діяльності;
  • надає    правові,    інформаційно-аналітичні,    експертні,    освітні, рекламні та інші послуги членам Палати;
  • сприяє налагодженню членами Палати зовнішньоекономічних зв’язків;
  • сприяє організації взаємодії між суб’єктами будівельного ринку, координації їх взаємовідносин з державою;
  • аналізує фінансовий стан будівельної галузі, стан суб'єктів господарювання в цій галузі, оцінює основні тенденції на будівельному ринку і ринку житла;
  • вивчає, узагальнює і поширює зарубіжний досвід у будівельній сфері;
  • сприяє проведенню у галузі будівництва сертифікації якості товарів, робіт і послуг;
  • сприяє проведенню у галузі будівництва сертифікації менеджерів;
  • організовує проведення у галузі будівництва експертизи нормативно-правових актів, інвестиційних проектів та інших документів;
  • забезпечує визначення рейтингів будівельних компаній;
  • інформує громадськість про діяльність Палати;
  • проводить роботу з підготовки Загальних зборів і засідань Ради директорів та Президії Палати;
  • готує пропозиції до програми (концепції) діяльності Палати, планів та рішень Ради і Президії;
  • приймає участь у моніторингу дотримання учасниками будівельного ринку кваліфікаційних вимог, стандартів професійної діяльності та кодексу професійної етики членів Палати;
  • готує протоколи Загальних зборів і засідань Ради та Президії;
  • забезпечує доведення рішень Загальних зборів, Ради і Президії до членів Палати, а за необхідності - до органів державної влади і місцевого самоврядування;
  • забезпечує проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, робочих зустрічей;
  • забезпечує контроль за виконанням членами Палати рішень Загальних зборів, Ради директорів та Президії, наказів Президента та розпоряджень Виконавчого секретаря Палати;
  • готує пропозиції щодо створення представництв Палати в регіонах, організовує і спрямовує їх діяльність;
  • готує для керівних органів та посадових осіб Палати матеріали з питань діяльності Секретаріату;
  • надає правову допомогу Президенту, Виконавчому секретарю, віце-президентам Палати та головам комітетів з питань діяльності Палати і її органів;
  • здійснює оформлення та редагування документів, прийнятих Загальними зборами, Радою і Президією;
  • організовує співпрацю Палати з міжнародними організаціями, здійснює протокольне забезпечення зустрічей керівництва Палати з партнерами з інших країн;
  • забезпечує ведення діловодства органів Палати, складання і збереження протоколів Загальних зборів і засідань Президії та Ради, надання членам Палати виписок з протоколів та копій рішень, що стосуються відповідних членів;
  • готує проекти регламентуючих документів Палати;
  • виконує інші функції відповідно до Статуту Палати і рішень Загальних зборів. Ради директорів, Президії та Виконавчого директора Палати.