Повноваження Комітетів

№ пп Назва Комітету Голова Комітету Примітки
1. Комітет з питань міжнародного співробітництва та виставково-конгресної діяльності Сташевський С.Т.  
2.

Комітет з питань розвитку житлового будівництва, реалізації державних та регіональних  програм забезпечення житлом пільгових категорій громадян та реконструкції кварталів старої забудови

Шилюк П.П.   
3.

Комітет аналітики будівельної галузі та законодавчих ініціатив в будівництві

Кармінський А.М.   
4. Комітет з питань економіки та фінансово-інвестиційної діяльності в будівельній сфері    
5.

Комітет з питань розвитку будівництва в умовах децентралізації та посилення ролі місцевого самоврядування

Гіренко Т.М., 

Фатєєв М.І.

Співголови Комітету
6.

Комітет з питань інноваційного розвитку підприємств будівельної галузі

   
7. Комітет з питань розвитку нових інформаційних технологій в будівництві Величко М.А.  
8.

Комітет з питань розвитку промислового та інфраструктурного будівництва

Карпенко Ю.В., 

Воробйов В.В.

Співголови Комітету
9. Комітет з питань технічного регулювання та енергоефективності будівництва Фаренюк Г.Г.  
10.

Комітет з питань  професійної підготовки  кадрів для будівельної галузі

Куліков П.М.  

  “ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішення Ради Будівельної палати України

від 05 серпня 2020 року

Це Положення визначає правовий статус комітету Будівельної палати України (далі – Комітет), його функції та організаційні основи діяльності.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ

 

1 . Статус та завдання Комітету

1.2. Комітет – експертно-консультативний  і дорадчий  орган Будівельної палати України (далі – Палата), що утворюється з числа підприємців-фахівців різних сфер господарської діяльності пов’язаної з будівництвом, провідних спеціалістів науково-дослідних, проектних організацій – представників членів Палати та фахівців державних органів виконавчої влади  для визначення проблематики завдань та  здійснення за окремими напрямами підготовки і попереднього розгляду питань, які вирішуються Палатою.  Комітет виступає посередником в діалозі між бізнесом і владою, лобіює широке коло питань з метою покращення загальної правової і регуляторної політики й усунення перешкод для ведення бізнесу.

Всі члени Палати працюють в Комітеті на громадських засадах.

1.3. Комітет очолює Голова Комітету.  Голову Комітету призначає на посаду Президент Палати за поданням першого віце-президента.
1.4. Комітет в своїй діяльності  відповідальний перед Президією Палати. Поточну організаційну діяльність Комітету по забезпеченню виконання плану роботи спрямовує та координує    Виконавчий  секретаріат  Будівельної палати України.

1.5. Напрями роботи  Комітету  визначає Президія Палати, відповідно до повноважень, наданих їй Статутом Палати. Комітет своїм складом самостійно формує плани роботи та контрольні терміни підготовки звітних матеріалів.

1.6. Відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також Постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 199 року № 529 «Про підтримку діяльності торгово-промислових палат», основними завданнями Комітету є :

 • налагодження діалогу «бізнес-влада», сприяння формуванню дієвого механізму взаємодії суб’єктів господарювання і органів державної влади на засадах партнерства, відкритості і прозорості;
 • участь в установленому порядку і розробленні цільових програм, спрямованих на підтримку і розвиток підприємництва в Україні;
 • залучення представників ділових кіл до обговорення проектів нормативно-правових актів з питань підприємництва, проведення експертизи та оцінки ефективності діючих регуляторних актів, подання до регуляторних органів аргументованих пропозицій щодо їх вдосконалення виходячи з реальних потреб галузі;
 • розгляд пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності щодо покращення умов для ведення бізнесу, формулювання для органів державної влади проблем, що постають перед бізнесом, та пропозицій по їх вирішенню;
 • підготовка пропозицій з питань зовнішньоекономічного співробітництва і розширення міжнародних контактів суб’єктів господарської діяльності;
 • сприяння залученню в Україну іноземних інвестицій, використанню передових технологій та досвіду;
 • сприяння реалізації інших статутних завдань Палати.
 1. Принципи діяльності Комітету

2.1. Комітет будує свою роботу на принципах: верховенства права; законності; гласності; доцільності; функціональності; плановості; колегіальності; вільного обговорення і професійно-відповідального вирішення питань.

2.2. Члени Палати приймають участь в роботі Комітету в особі керівника організації або уповноваженого ним представника (представників), які є штатними посадовими особами цієї організації.

2.3. Юридичну адресу Комітету визначають члени Комітету на своєму  організаційному засіданні.

2.4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснюється за рахунок коштів Палати та  підприємств, керівники (представники) яких є членами Комітету. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Палатою.

 1. Склад і предмет відання Комітету

3.1. Назву Комітету, його мінімальну чисельність та предмет відання  затверджує Президія Палати.

3.2.  Президія за поданням Президента може ліквідувати Комітет, змінити його назву чи предмет відання.

Персональний склад Комітету

4.1. Голову Комітету призначує на посаду Президент Палати за поданням першого віце-президента Палати на підставі рішення, прийнятого Президією Палати.  Решта складу Комітету формується головою Комітету шляхом добровільного входження до Комітету   членів Палати.

4.2. Члени Палати (їх представники) можуть бути членами декількох комітетів.

4.4. Персональний склад комітету затверджується Президентом Палати за поданням голови Комітету.

 1. Зміни персонального складу Комітету

5.1. Персональний склад Комітету може бути змінений внаслідок:

1) обрання чи відкликання голови Комітету;

2) добровільного переходу члена Комітету в інший комітет;

3) виключення члена Комітету із членів Палати.

Висвітлення діяльності Комітету

6.1. Інформація про поточну діяльність Комітету та прийняті ним рішення можуть розміщуватися на офіційному веб-сайті Палати, в її офіційному друкованому виданні та інших засобах масової інформації в порядку, відповідно до повноважень Виконавчого секретаря Будівельної палати щодо виконання завдань по висвітленню діяльності Палати та Комітетів Палати.

6.2. Комітет має право   проводити прес-конференції з питань, віднесених до предмету його відання.

ІІ. ФУНКЦІЇ КОМІТЕТУ

 

Комітет здійснює законопроектну, консультативну і організаційну функції.

 

7.1 . Законопроектна функція Комітету полягає в:

1) розробці за дорученням Президії Палати або власною ініціативою проектів законів, постанов уряду, інших законодавчих і нормативно-правових актів і внесення їх через  Секретаріат Палати  на розгляд  Президії;

2) підготовці і внесенні через Президію висновків і пропозицій щодо законопроектів з питань функціонування будівельного ринку, ринку нерухомості та стану будівельної індустрії, підготовлених і поданих на розгляд Верховної Ради України суб’єктами законодавчої ініціативи;

3) доопрацюванні за зверненням Верховної Ради України до Палати окремих законопроектів, підготовці пропозицій до редакцій законопроектів  та внесенні через  Секретаріат Палати  пропозицій щодо них Комітетам  Верховної Ради України;

4) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій Президії і Секретаріату Палати  щодо  врахування позиції представників будівельної галузі у  проектах загальнодержавних програм економічного розвитку та постанов уряду стосовно будівельної індустрії;
5) внесенні пропозицій через  Секретаріат Палати  Президії щодо  перспективного планування законопроектної роботи Палати.

7.2. Консультативна функція Комітету полягає в :

1) Наданні консультацій, роз’яснень, тлумачень по питаннях компетенції Комітету  членам Палати на їх запити та звернення;

2) Наданні Президії Палати розгорнутих пропозицій та сформованого плану дій щодо захисту законних прав членів Палати у відносинах з третіми особами;

3) Наданні методичної допомоги членам Палати по питаннях компетенції Комітету.

7.3. Організаційна функція Комітету полягає в:

1) плануванні своєї роботи;

2) проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень  Комітету, організації засідань із цих питань;

3) аналізі практики застосування законодавчих актів з питань будівельної галузі, у діяльності державних органів, їх посадових осіб, підготовці та поданні Секретаріату відповідних висновків та рекомендацій для організації розгляду їх на засіданні   Президії;

4) внесенні пропозицій Секретаріату до порядку денного Загальних зборів та засідань   Президії;

5) прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій, роз’яснень в межах компетенції Комітету;

6) розгляді звернень, що надійшли до Комітету в установленому порядку;

7) участі разом з Секретаріатом у співпраці з будівельними палатами інших країн;

8) підготовці і поданні через Секретаріат письмових звітів  Президії про результати своєї діяльності;

9) підготовці і внесенні до Секретаріату пропозицій щодо заходів, які проводяться Палатою;

10) забезпеченні висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації.

ІІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОМІТЕТУ

 

 1. Комітет при здійсненні своїх функцій має право :

1) розробляти з власної ініціативи проекти законодавчих та нормативно-правових актів з питань, що віднесені до предмету відання Комітету, з наступним внесенням їх за підписом голови Комітету  Президії і Президенту Палати;

2) ініціювати перед  Президентом Палати розміщення підготовлених Комітетом проектів законодавчих та нормативно-правових актів на веб-сайті Палати;

3) створювати із числа своїх членів робочі групи і призначати їх керівників для підготовки відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів, рішень Комітету і проектів рішень  Президії;

4) ініціювати перед  Президією, при необхідності,  залучення  до підготовки рішень Комітету фахівців та експертів;

5) залучати до роботи в робочих групах Комітету на громадських засадах посадових та службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування за згодою керівника відповідного органу;

6) ініціювати звернення про експертизу підготовлених Комітетом проектів законів, постанов уряду, нормативно-правових актів міністерств і державних комітетів;

 7) ухвалювати висновки і рекомендації з питань, що віднесені до відання Комітету;

8) запрошувати на свої засідання спеціалістів та фахівців.

 1. Комітетпри здійсненні своїх функції зобов’язаний :

1) організовувати колегіальний розгляд і підготовку висновків з питань, які доручено Комітету в межах його компетенції;

2) готувати в межах відання висновки щодо проектів законодавчих і нормативно-правових актів, які подані   на розгляд у Комітет;

3) здійснювати моніторинг і аналіз практики застосування законодавчих актів, віднесених до предмета відання Комітету, готувати при необхідності пропозиції Секретаріату щодо їх удосконалення;

4) вивчати громадську думку, розглядати пропозиції, що потребують ухвалення законодавчих актів і, в разі необхідності, готувати відповідні проекти актів та вносити їх на розгляд Президії;

5) документувати свої рішення.

IV . КЕРІВНИЦТВО КОМІТЕТУ

 

 1. Організовує роботу Комітету його голова. Голова Комітету може мати заступників та секретаря, яких обирають на засіданні Комітету відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

В разі, якщо предметом відання Комітету є кілька напрямків та розгалужень діяльності, керівництво Комітетом можуть забезпечувати Співголови, які мають рівні повноваження тотожні повноваженням Голови Комітету і призначаються на посаду в порядку призначення Голови Комітету.

 1. Голова комітету:

1) вносить пропозиції на засідання Комітету щодо заступника голови і секретаря комітету;

2) забезпечує складання і виконання плану роботи Комітету та звітування про проведену роботу;

3) головує на засіданнях Комітету;

4) через секретаря Комітету організовує повідомлення членів Комітету про проведення засідання Комітету та його порядок денний;

6) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі Комітету та робочих груп;

7) підписує рішення, висновки, прийняті Комітетом, та протоколи засідань Комітету;

8) представляє Комітет у відносинах з  Президією, іншими комітетами Палати,  державними органами та органами місцевого самоврядування;

9) організовує виконання рішень Комітету та інформує членів Комітету про хід їх виконання;

10) інформує членів Комітету про офіційні документи, листи, що надійшли до Комітету, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності Комітету;

11) здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

 1. Повноваженнязаступника голови Комітетувизначає голова Комітету в межах даного Положення.
 2. Секретар комітету:

1) організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться у Комітеті, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;

2) бере участь у підготовці планів роботи та звітів про діяльність Комітету, його рішень;

3) складає протоколи засідань Комітету;

4) веде облік засідань Комітету та присутніх на засіданнях;

5) бере участь у контролі за виконання рішень та планів роботи Комітету;

6) бере участь у пошуку і підборі необхідних для роботи Комітету документів;

7) веде діловодство Комітету.

 1. Права та обов’язки членів Комітету

14.1. Члени Комітету мають рівні права та обов’язки.

14.2. Члени Комітету мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комітету будь-якого питання, що належить до його відання, а також брати участь в обговоренні рішень, висновків, рекомендацій, у прийнятті їх чи ухваленні. Пропозиція члена Комітету на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні Комітету;

2) викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку Комітету.

14.3. Члени Комітету зобов’язані:

1) брати участь у роботі Комітету та його робочих групах;

2) бути присутніми на засіданнях Комітету та його робочих групах, до складу яких вони входять;

3) дотримуватися порядку на засіданнях Комітету, робочих груп, слуханнях у Комітеті;

4) виконувати доручення, передбачені рішеннями, рекомендаціями Комітету, до складу якого вони входять.

V . ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТУ

 

 1. Планування роботи Комітету

15.1. Комітет планує свою роботу як правило на рік.

15.2. План роботи Комітету затверджується рішенням Комітету як правило протягом січня чергового року.

15.3. У плані роботи Комітету визначаються заходи, терміни та відповідальні за їх виконання члени Комітету.

 1. Форми роботи Комітету

16.1. Основною формою роботи Комітету є його засідання. В Комітеті можуть також проводитися слухання та „круглі столи”.

 1. Скликання засідань Комітету

17.1. Засідання Комітету скликає голова Комітету на підставі затвердженого Комітетом плану роботи, доручень  Президента, або за власною ініціативою.

17.2. Голова Комітету зобов’язаний також скликати засідання Комітету, якщо на цьому наполягає не менше третини членів Комітету. У разі якщо голова Комітету на вимогу його членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати головуючого для ведення цього засідання.

 1. Порядок проведення засідань Комітету

18.1. Засідання Комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від його персонального складу.

18.2. Голосування на засіданні Комітету здійснюється членами Комітету особисто і відкрито. Результати голосування заносяться до протоколу засідання Комітету із зазначенням кількості голосів “за”, “проти”, “утримались”.

 1. Участь у засіданнях Комітету

19.1. Члени Комітету зобов’язані особисто брати участь у засіданні Комітету.

19.2. Члени Комітету зобов’язані завчасно повідомити про неможливість бути присутніми на засіданні Комітету керівництво Комітету.

19.3. Про відсутність членів Комітету на засіданнях Комітету без поважних причин голова Комітету щоквартально інформує Президію.

 1. Оформлення протоколів засідань Комітету

20.1. На кожному засіданні Комітету ведеться протокол засідання, в якому зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів Комітету, присутніх на засіданні, та відсутніх членів Комітету із зазначенням (по можливості) причин їх відсутності, список запрошених осіб із зазначенням їх участі в засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список членів Комітету, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;

5) назви документів, розглянутих на засіданні Комітету або поширених серед членів Комітету;

6) результати голосування з питань порядку денного;

7) прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації.

20.2. До протоколу додаються прийняті Комітетом акти, а також матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окремі думки членів Комітету, які голосували “проти” або утрималися від голосування, якщо вони була надані в письмовій формі членами Комітету.

20.3. Протокол засідання Комітету підписують головуючий на засіданні та секретар.

20.4. Копія протоколу засідання Комітету не пізніше як у тижневий термін надається Секретаріату.

20.5. Протоколи засідань Комітету зберігаються у секретаря Комітету і за дорученням голови Комітету надаються для ознайомлення будь-якому члену Комітету.

 1. Оформлення слухань у Комітеті

21.1. Слухання в Комітеті протоколюються в тому ж порядку, що і засідання Комітету.

21.2. За результатами слухань Комітет приймає рекомендації.

 1. Звіти про роботу Комітету

22.1. Комітет щорічно в термін до 1 лютого подає до Секретаріату письмовий звіт Президії про свою роботу за попередній календарний рік.

22.2. У разі потреби, за вимогою та дорученням Президії, Секретаріат може прийняти рішення про подання Комітетом оперативних звітів про проведену роботу за інший період і в інший термін.

Вгору